Wyniki wyszukiwania dla:

Informacje kontaktowe


Dane kontaktowe:

Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko
Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław
tel. 71 335 86 00, fax 71 335 86 10
NIP: 8981810210, REGON: 040006388
(inspektoria nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną).

Rachunek bankowy inspektorii do wpłat w PLN:

BNP Paribas Bank Polska SA
65 1600 1156 1847 1812 7000 0001

 

Rzecznik Prasowy

ks. Jerzy Babiak –  tel: 608 514 156

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesyłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i nr telefonu.

 

Delegat Księdza Inspektora ds. Ochrony małoletnich
oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD)

wszelkie informacje można znaleźć tutaj

 

Delegat Księdza Inspektora ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego

ks. Mikołaj Wyczałek –

 

Delegat Księdza Inspektora ds. Duszpasterstwa Powołaniowego

ks. Mikołaj Wyczałek –

Więcej informacji o sprawach powołaniowych można znaleźć w tym miejscu.

 

Delegat Księdza Inspektora ds. Komunikacji Społecznej

ks. Dawid Nowak –

 

Administracja Inspektorii Świętego Jana Bosko

Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław
NIP: 8982120134, REGON: 04000638800245
 (administracja nie obsługuje spraw bezpośrednio dotyczących inspektorii oraz nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną)

 

Przesyłanie informacji do Wiadomości Inspektorialnych oraz na stronę www:

Przesyłanie tekstu i zdjęć (zdjęcia w najlepszej jakości wraz z podaniem autora) na adres e-mailowy:

(Przesłanie artykułu i/lub zdjęć oznacza udzielenie inspektorii prawa do ich wykorzystania)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONTAKCIE Z INSPEKTORIĄ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO ŚW. JANA BOSKO ORAZ ADMINISTRACJĄ INSPEKTORII

Zgodnie z Art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., (dalej zwany Dekretem).

Jeżeli podjęli Państwo kontakt z Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko lub Administracją Inspektorii (dalej: Inspektoria lub Administracja) uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem podanych podczas kontaktu Państwa danych osobowych jest Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, która obejmuje Administrację Inspektorii Świętego Jana Bosko, Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, tel. +48 71 335 86 00, e-mail: .

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych:
a)    telefonicznie pod numerem: +48 71 335 86 06 w dni powszednie w godzinach 9.00 – 15.00
b)    za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres:
c)    listownie, kierując pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:
a)    w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Inspektorii lub Administracji przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego – podstawa art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu;
b)    gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Inspektorię lub Administrację – podstawa art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu;
c)    dla wykonywania przez Inspektorię lub Administrację zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim – podstawa art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy prowadzonych przez Inspektorię lub Administrację spraw oraz organy kościelne lub inne organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Inspektoria lub Administracja zawarły umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Inspektorię lub Administrację systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane,  w tym przez okres dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogą wyniknąć z prowadzonej sprawy, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Inspektorię lub Administrację Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 1) informacji o przetwarzaniu danych; 2) prawo do żądania sprostowania danych, 3) dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, 4) do żądania usunięcia danych, 5) żądania ograniczenia przetwarzania, 6) prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.