Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanin – droga formacji i powołanie


Każdy salezjanin przechodzi przez różne etapy formacji, aby lepiej rozeznać swoje powołanie. W tym miejscu możesz dowiedzieć się jak wygląda ta droga. Być może i Ciebie ona zainteresuje, bo skoro dotarłeś na tę stronę może być to znakiem, że zastanawiasz się na temat swojego powołania. Być może zrobiła na Tobie wrażenie duchowość św. Jana Bosko. Może zauważyłeś ją chodząc do salezjańskiej szkoły, a może spotkałeś pełnych radości i optymizmu realizujących swoje powołanie salezjanów lub może byłeś obecny podczas ewangelizacji wakacyjnej lub zwyczajnie zachwycił Cię sam życiorys tego wielkiego Przyjaciela Młodzieży, albo być może chodzi o coś jeszcze innego…

…może sprawa jest poważniejsza i w Twoim życiu wydarzyło się coś ważnego, może teraz się właśnie dzieje, być może spotkałeś Chrystusa i usłyszałeś, że do czegoś chce Cię zaprosić… Nie innych, tylko właśnie Ciebie!

Nie wiem tego, ale wiem, że jesteś tu i czytasz te słowa! To znaczy, że w najszerszym rozumieniu tego słowa jesteś w rodzinie salezjańskiej! Takie myśli są zbyt ważne, żeby trzymać je dla siebie. Możesz się nimi podzielić i dziś wiesz już, że masz z kim! Skontaktuj się z księdzem, który do niczego Cię nie zmusi, do niczego nie będzie przekonywał, ale po prostu wysłucha i będzie wsparciem…

Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

Powołanie salezjańskie

Salezjanie to zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest ewangelizacja i wychowanie młodzieży. Dlatego cechą szczególną powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z ludźmi młodymi i dla młodych. Aby lepiej rozeznać swoje powołanie i jednocześnie przyjrzeć się z bliska pracy salezjanów, warto wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez nasze duszpasterstwa powołaniowe, takich jak FSM – Formacyjne Spotkanie Młodych lub rekolekcje powołaniowe.

Formy realizacji powołania salezjańskiego

Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

Etapy formacji salezjańskiej

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim.

Formacja salezjańska dzieli się na następujące etapy:

 • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej. który nie jest etapem obowiązkowym);
 • prenowicjat (półroczny, wspólny dla wszystkich kandydatów okres bezpośredniego poprzedzający przyjęcie do nowicjatu – ma on charakter stacjonarny i odbywa się w wyznaczonej przez inspektora wspólnocie zakonnej);
 • nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na okres jednego roku);
 • postnowicjat (trwa 2 lata i jest to okres dalszej formacji połączony ze studiami w Postnowicjacie w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
 • asystencja (zazwyczaj trwa 2 lata i jest czasem praktyki wychowawczo-duszpasterskiej realizowany w jednej ze wspólnot salezjańskich z naszej inspektorii);
 • formacja specyficzna:
  = salezjanina kapłana (trwa 4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  = salezjanina koadiutora (studia i przygotowanie do profesji wieczystej).

Wymagane dokumenty:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku,
 2. Podanie o przyjęcie do prenowicjatu,
 3. Własnoręcznie napisany życiorys,
 4. Ankieta personalna,
 5. Curriculum vocationis,
 6. Akt chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (oryginał z datą nie późniejszą niż 3 m-ce),
 7. Aktualny odpis aktu urodzenia,
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych,
 9. Opinia proboszcza z parafii pochodzenia kandydata,
 10. Opinia katechety szkolnego (jeśli kandydat w danym czasie kończy szkołę),
 11. Świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo ukończenia nauki religii,
 12. Opinia rady domu, jeśli kandydat pochodzi z placówki salezjańskiej,
 13. Jeśli kandydat ukończył już jakieś studia – oryginał dyplomu ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu,
 14. Potwierdzenia ukończonych kursów kwalifikacyjnych np. kurs wychowawcy kolonijnego,
 15. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 16. Zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 17. Jedna fotografia formatu legitymacyjnego,
 18. W przypadku obcokrajowców oryginał dokumentu potwierdzającego zgodę na przebywanie na terenie RP oraz posiadane ubezpieczenia zdrowotnego,
 19. Jeśli kandydat przebywał w seminarium duchownym / innym instytucie (zakonnym lub świeckim) – opinia z seminarium lub instytutu (o dokument ten występuje bezpośrednio ksiądz inspektor).

W Inspektorii Wrocławskiej za wszystko, co związane z rozeznawaniem powołania salezjańskiego, odpowiedzialny jest ks. Mikołaj Wyczałek sdb  W odpowiednim momencie udostępni Ci wzory dokumentów, które zostały wymienione w pkt. od 1 do 5 oraz udzieli informacji odnośnie do terminów w jakich należy złożyć poszczególne dokumenty.

Jeśli nie mieszkasz na terenie naszej inspektorii, to możesz też skontaktować się z salezjanami z innych inspektorii. Jeśli nie wiesz dokładnie do kogo powinieneś napisać, napisz do ks. Tomasza, a on pokieruje Cię dalej.

Podział Inspektorii Salezjańskich w Polsce i kontakt z odpowiedzialnym za powołania:

W Polsce Salezjanie zorganizowani są w 4 inspektorie (prowincje). Poniżej kontakt do odpowiedzialnego za powołania z każdej inspektorii (nie przejmuj się jeśli ze względu na Twoje miejsce zamieszkania skontaktujesz się z niewłaściwą inspektorią – odpowiedzialny za powołania pomoże Ci znaleźć odpowiedni kontakt) :

Inspektoria św. Jana Bosko we Wrocławiu
(obszar funkcjonowania południowo-zachodnia Polska)
Odpowiedzialny za powołania we Wrocławiu:
ks. Mikołaj Wyczałek SDB
tel: 726 160 003
e-mail:

Inspektoria św. Wojciecha w Pile
(obszar funkcjonowania północno-zachodnia Polska)
przejdź na stronę z kontaktem do odpowiedzialnego za powołania

Inspektoria św. Jacka w Krakowie
(obszar funkcjonowania południowo-wschodnia Polska)
przejdź na stronę z kontaktem do odpowiedzialnego za powołania

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie
(obszar funkcjonowania północno-wschodnia Polska)
przejdź na stronę z kontaktem do odpowiedzialnego za powołania

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołałeś św. Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży,
popatrz na wielkie rzesze młodych, znajdujących się na bezdrożu swojego życia
i nie pozwól, by błąkali się jak owce nie mające pasterza.
Proszę Cię, wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane, a w sercach wielu młodych ludzi
rozpal Twój ogień i uczyń ich swoimi narzędziami w pracy dla dobra młodzieży.
Panie, przyjmij łaskawie zanoszoną do Ciebie modlitwę
i spraw, aby Kościół wiernie Tobie służąc
cieszył się obfitością powołań kapłańskich i zakonnych.